نسخه چاپي    ارسال به دوست    يکشنبه ٢٤ آذر ١٣٩٨   274

 

دستورالعمل اجرایی آیین نامه تشکلهای اسلامی دانشگاهیان

تاریخ آیین نامه: 1390-05-19 دستورالعمل اجرایی آیین نامه تشکلهای اسلامی دانشگاهیان


مقدمه: 
پس از ابلاغ آیین نامه تشکل‌های اسلامی دانشگاهیان مقرر شد دستورالعمل اجرایی آیین نامه مزبور توسط وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فنآوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دانشگاه آزاد اسلامی به منظور احصاء مسائل اجرایی برای مدت سه سال به صورت آزمایشی تدوین و ابلاغ گردد. 
با انقضای مدت آزمایشی مذکور و در اجرای قسمت (ب) از بند 2 ماده 5 آیین نامه تشکل‌های اسلامی دانشگاهیان مصوب جلسه 448 مورخ 9/6/78 و نیز ماده 8 (تکمیلی) مصوب جلسه 449 مورخ 6/7/78 و مفاد تکلمه و تبصره‌های الحاقی مصوب جلسه 472 مورخ 13/10/1379 و جلسه 493 مورخ 9/11/1380 و جلسه 511 مورخ 8/11/1381 شورای عالی انقلاب فرهنگی و به منظور تسهیل و تسریع در انجام وظایف و مسئولیت‌های هیأت نظارت دانشگاه ها، دستورالعمل اجرایی این آیین نامه به شرح زیر تدوین گردیده است که برای اجرا ابلاغ می‌گردد. 

بخش اول . شرح وظایف دبیرخانه هیأت نظارت، نحوه تشکیل جلسات هیأت نظارت و مراحل صدور مجوز فعالیت‌ها 
ماده1. دبیرخانه هیأت نظارت دانشگاه و وظایف آن: 
1-1. به منظور تسهیل در انجام فعالیت های هیأت نظارت دانشگاه در زمینه تماس و مکاتبه با تشکل‌های اسلامی و سایر نهادهای ذیربط ، حفظ و نگهداری اسناد و مدارک، دبیرخانه هیأت نظارت دانشگاه با شرح وظایف زیر تشکیل می‌گردد: 
الف) اعلام دستور کار و دعوت از اعضاء برای شرکت در جلسات هیأت نظارت دانشگاه و یا واحد دانشگاهی 
ب) تشکیل نظام بایگانی، ثبت و نگهداری اسناد و مکاتبات و طبقه‌بندی پرونده‌ها 
ج) دریافت درخواست کتبی هیأت مؤسس متقاضی تأسیس تشکل اسلامی و طرح آنها در جلسات رسمی هیأت نظارت دانشگاه 
د) دریافت درخواست کتبی صدور مجوز فعالیت و طرح آن در جلسات رسمی هیأت نظارت دانشگاه 
ه) دریافت شکایات مطروحه از سوی اشخاص حقیقی و حقوقی در ارتباط با فعالیت های تشکل‌های اسلامی و طرح آنها در جلسات رسمی هیأت نظارت دانشگاه 
و) ابلاغ تصمیم هیأت نظارت دانشگاه به صورت مکتوب و با امضای ریاست دانشگاه در مهلت قانونی تعیین شده به تشکل اسلامی 
ز) تدوین صورت جلسات و انجام مکاتبات ضروری بنا به دستور رئیس هیأت نظارت دانشگاه 
ح) تهیه و تنظیم گزارش جلسات هیأت نظارت دانشگاه و ارسال آن با امضای ریاست دانشگاه برای دبیرخانه هیأت نظارت مرکزی 
ط) اطلاع‌رسانی به موقع در مورد آیین نامه تشکل‌های اسلامی دانشگاهیان و دستورالعمل‌های اجرایی آن به دانشگاهیان و تشکل‌‌های اسلامی 
ی) دعوت و تشکیل جلسات هیأت منصفه رسیدگی به تخلفات دانشجویان 
ک) پیگیری اجرای مصوبات هیأت نظارت دانشگاه و اخذ گزارش فعالیت های تشکلهای اسلامی دانشگاهیان 
ل) انجام سایر امور محوله 
2-1. رئیس دانشگاه یک نفر از کارمندان یا اعضای هیأت علمی دانشگاه را به عنوان مسئول دبیرخانه هیأت نظارت دانشگاه انتخاب و به اعضا معرفی می‌نماید. 

ماده2. نحوه تشکیل جلسات هیأت نظارت دانشگاه: 
1-2. هیأت نظارت دانشگاه جهت رسیدگی به هنگام به درخواست کتبی تشکل‌ها و یا صدور مجوز فعالیت های مختلف اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و انجام دیگر وظایف محوله در فواصل زمانی معین و یا به طور فوق‌العاده تشکیل جلسه می‌دهد. 
تبصره: رئیس دانشگاه یا دو سوم اعضای هیأت نظارت می‌توانند درخواست تشکیل جلسه فوق‌العاده نمایند و رئیس هیأت موظف به دعوت از اعضا برای تشکیل جلسه فوق‌العاده می‌باشد. 
2-2. جلسات هیأت نظارت با حضور ریاست دانشگاه (رئیس هیأت) و حداقل یک عضو دیگر رسمی است. 
3-2. حضور مسئول دبیرخانه هیأت نظارت دانشگاه و معاون دانشجویی و فرهنگی دانشگاه و نماینده تشکل اسلامی (حسب مورد) در جلسات بدون حق رأی و با موافقت رئیس دانشگاه بلامانع است. 

ماده3. نحوه صدور مجوز فعالیت‌ها: 
1-3. کلیه تشکل‌های اسلامی دانشگاهیان در دانشگاه لازم است در صورت تمایل به انجام هر یک از فعالیت های مندرج در بند (1- 2) آیین نامه تشکل‌های اسلامی دانشگاهیان نسبت به اخذ مجوز از هیأت نظارت دانشگاه طبق مفاد این دستورالعمل اقدام نمایند. 
2-3. تشکل‌های اسلامی متقاضی صدور مجوز فعالیت بایستی برگ درخواست مجوز فعالیت (پیوست دستورالعمل اجرایی) را تکمیل و برای ثبت و تشکیل پرونده به دبیرخانه هیأت نظارت تحویل نمایند. 
3-3. حداکثر مهلت پاسخگویی و ارائه مجوز توسط هیأت نظارت دانشگاه در مورد فعالیت هایی نظیر: سخنرانی، تشکیل میزگرد، تریبون آزاد و نصب تابلو از تاریخ ثبت درخواست کتبی در دبیرخانه هیأت، هفت روز کاری و در مورد تجمع و راهپیمایی 
چهار روز کاری می‌باشد. 
تبصره: تشکل‌های اسلامی که درخواست انجام فعالیت های مندرج در بند 3-3 دستورالعمل را دارند لازم است با توجه به حداکثر مهلت قانونی پاسخگویی از سوی هیأت نظارت دانشگاه تاریخ برنامه خود را تنظیم و تا زمان اخذ مجوز از انجام هر گونه فعالیت تبلیغاتی اجتناب نمایند. 4-3. هیأت نظارت دانشگاه موظف است در مهلت قانونی تعیین شده در بند 3-3 دستورالعمل، نسبت به تشکیل جلسه رسمی، بررسی مدارک، اخذ تصمیم و اعلام کتبی آن اقدام نماید. رئیس هیأت مسئول این امر می‌باشد و عدم پاسخگویی در مهلت مقرر به منزله تأیید تلقی می‌شود. 
5-3. در صورت عدم موافقت هیأت نظارت دانشگاه با درخواست کتبی تشکل، ضروریست دلائل عدم موافقت، به صورت مکتوب و مستدل در مهلت تعیین شده در بند 3-3 به تشکل اسلامی ابلاغ شود. 
تبصره1: چنانچه تشکل اسلامی نسبت به رأی هیأت نظارت دانشگاه اعتراض داشته باشد می‌تواند مراتب اعتراض خود را ظرف مهلت یک هفته از تاریخ ابلاغ رأی هیأت نظارت دانشگاه به صورت مکتوب به دبیرخانه هیأت نظارت ارائه و متعاقباً هیأت نظارت دانشگاه نیز لازم است نظر نهایی خود را ظرف مهلت هفت روز کاری از تاریخ دریافت اعتراض کتباً به تشکل اعلام نماید. 
تبصره2: در صورت اعتراض تشکل اسلامی به نظر نهایی هیأت نظارت دانشگاه یا امتناع هیأت نظارت از پاسخگویی، موضوع در صورت درخواست تشکل به هیأت نظارت مرکزی ارجاع و رأی هیأت نظارت مرکزی لازم‌الاجرا است. 
تبصره3 : هیأت نظارت مرکزی مکلف است ظرف 2 ماه از تاریخ دریافت اعتراض به موضوع رسیدگی و تصمیم مقتضی اتخاذ نماید. این تصمیم می‌بایست ظرف یک هفته به صورت مکتوب به هیأت نظارت دانشگاه اعلام شود. 
6-3. تشکل‌های اسلامی می‌توانند به صورت مشترک و در قالب برنامه واحد از هیأت نظارت دانشگاه تقاضای مجوز فعالیت کنند. بدیهی است در این گونه موارد ، 
برگ درخواست توسط نمایندگان تشکل‌های مزبور تکمیل و امضا می‌شود. 
7-3. نصب تابلو نیاز به اخذ مجوز مکرر نداشته و تا زمان رعایت مقررات، مجوز اخذشده به قوت خود باقی است و مطالب مندرج در آن طبق مقررات ناظر بر نشریات دانشجویی قابل رسیدگی است. 
8-3. مستنداً به تبصره الحاقی به بند 1-2 آیین نامه تشکل‌های اسلامی دانشگاهیان (مصوبه جلسه شماره 511 مورخ 8/11/1381 شورای عالی انقلاب فرهنگی) : «راه‌اندازی هر نوع پایگاه اطلاع‌رسانی با مجوز شورای فرهنگی دانشگاه صورت می‌گیرد.» 

بخش دوم . نحوه بررسی و صدور مجوز ایجاد تشکل و نظارت بر اجرای انتخابات 
ماده4. اعلام موافقت اصولی: 
اعلام موافقت اصولی برای تأسیس تشکل‌های اسلامی دانشگاهیان می‌بایست بر اساس ضوابط مندرج در آیین نامه تشکل‌های اسلامی دانشگاهیان و رعایت نکات زیر انجام پذیرد: 
1-4. در بررسی صلاحیت اعضای هیأت مؤسس، اعلام کتبی به اعتقاد و التزام عملی به اسلام، ولایت مطلقه فقیه و قانون اساسی برای احراز شرایط مندرج در قسمت الف بند 1-3 آیین نامه تشکل‌های اسلامی دانشگاهیان مکفی است به جز در مواردی که هیأت نظارت دانشگاه خلاف این ادعا را بر اساس شواهد و قرائن و مستندات قابل قبول احراز نماید. 
2-4. احراز حسن شهرت و رعایت اخلاق اسلامی بر عهده اعضای هیأت نظارت می‌باشد و هیأت می‌تواند از طریق مراجع مسئول نیز استعلام نماید.
3-4. اعضای هیأت مؤسس در هنگام ارائه تقاضای خود نباید عضو هیچ تشکل اسلامی دیگری در درون دانشگاه باشند. 
4-4. اعضای هیأت مؤسس نباید طی دو ترم تحصیلی متوالی اخیر و یا سه ترم 
غیر متوالی قبل از ارائه درخواست تأسیس تشکل مشروط شده باشند. 
5-4. هیأت مؤسس متقاضی ایجاد تشکل باید تعهد کتبی مبنی بر عدم فعالیت تا زمان صدور مجوز (اعم از اعلام موجودیت یا انجام سایر فعالیت‌ها) نماید. 
6-4. مدت زمان مجاز برای مکاتبات و انجام مراحل بررسی صلاحیت هیأت مؤسس توسط هیأت نظارت دانشگاه حداکثر یک ماه از تاریخ درخواست کتبی است و هیأت نظارت موظف است طبق بند 3-3 آیین نامه ظرف مدت 15 روز کاری پس از اتمام مراحل بررسی، در صورت تأیید صلاحیت هیأت مؤسس، نسبت به صدور موافقت اصولی و در صورت عدم تأیید نسبت به اعلام کتبی دلائل رد صلاحیت، به صورت طبقه‌بندی شده با امضای دبیر هیأت نظارت دانشگاه اقدام نماید. اعضای هیأت مؤسس رد صلاحیت شده ظرف مدت ده روز از تاریخ ابلاغ کتبی رأی هیأت نظارت دانشگاه می‌توانند به رأی هیأت نظارت دانشگاه در هیأت نظارت مرکزی اعتراض نمایند. 
تبصره: در مواردی که برای بررسی صلاحیت هیأت مؤسس نیاز به مکاتبه با محاکم قضایی باشد، مدت زمان مجاز برای انجام مراحل بررسی تا 45 روز قابل افزایش است. 

ماده 5 . رئوس اصلی و ساختار اساسنامه : 
رعایت موارد زیر در محتوا و ساختار اساسنامه تشکل‌های اسلامی لازم است: 
1-5. تصریح نکات مندرج در تبصره بند 4-3 آیین نامه 
2-5. مبتنی بودن تصمیمات و فعالیت های تشکل بر آرای اعضا که حد نصاب آرای مزبور حسب مورد مطابق مفاد اساسنامه خواهد بود. 
تبصره: تنها اعضای تشکل می‌توانند در انتخابات شورای مرکزی آن تشکل شرکت نمایند. 
3-5. معرفی ارکان تشکل و تشکیلات زیر مجموعه آنان. 
4-5. شرح دقیق وظایف ارکان تشکل. 
5-5. چگونگی تشکیل جلسات، حد نصاب رسمیت آنها و اخذ تصمیم. 
6-5. شرایط عضویت، نحوه عضوگیری و خروج اعضا از تشکل (اخراج یا استعفا). 
تبصره: نامزدهای عضویت در شورای مرکزی تشکل‌های اسلامی نباید طی دو ترم متوالی و یا سه ترم غیر متوالی مشروط شده باشند. 
7-5. پایبندی به احکام اسلامی و اعلام کتبی اعتقاد به موارد مندرج در قسمت الف بند 1-3 آیین نامه از سوی نامزدهای عضویت در هیأت مرکزی، هسته مرکزی و یا شورای مرکزی تشکل اسلامی. 
8-5. نحوه انحلال تشکل. 
9-5. نحوه رفع اختلاف تشکل در صورت بروز اختلاف بین اعضای شورای مرکزی آن به صورت صریح و روشن. 
10-5. چگونگی برگزاری انتخابات در مرتبه اول و سایر دوره‌ها و همچنین تجدید انتخابات در صورت صدور رأی ابطال انتخابات از سوی مراجع صالحه ذیربط. 
11-5. نحوه تداوم فعالیت قانونی تشکل در صورت برگزار نشدن انتخابات شورای مرکزی در موعد مقرر و یا تعویق انتخابات شورای مرکزی. 
12-5. نحوه تغییر در اساسنامه تشکل اسلامی. 
13-5. اعلام ترازنامه مالی تشکل و نحوه تصویب آن به مجمع عمومی تشکل و مراجع ذی ربط. 
14-5. تصریح به انتفاعی نبودن تشکل، عدم سوء استفاده از امکانات مالی دانشگاه و عدم سوء استفاده از نام تشکل. 
تبصره: تشکل‌های اسلامی رسمی و فعلی دانشگاه ها می‌بایست ظرف مدت سه 
ماه از تاریخ ابلاغ این دستورالعمل نسبت به تطبیق اساسنامه خود با مفاد آیین نامه و این دستورالعمل اقدام نمایند، در صورت عدم تطبیق اساسنامه و یا رعایت نشدن مفاد دستورالعمل فعالیت تشکل مزبور غیر قانونی است. 

ماده 6 . بررسی اساسنامه: 
1-6 . هیأت نظارت دانشگاه موظف است اساسنامه تشکل‌های اسلامی را به منظور رعایت مفاد آیین نامه و ماده 5 این دستورالعمل بررسی نموده و در صورت عدم رعایت نکات فوق مراتب را کتباً و با ذکر نکات مورد استناد ظرف مدت دو ماه (مهلت مقرر در بند 5-3 آیین نامه) به هیأت مؤسس اعلام نماید. 
2-6 . هر گونه تغییر در اساسنامه مصوب لازم است در هیأت نظارت دانشگاه به تصویب برسد. 

ماده 7. نظارت بر انتخابات: 
1-7. بر اساس قسمت "د" بند 2-4 آیین نامه، هیأت نظارت هر دانشگاه وظیفه نظارت بر حسن اجرای انتخابات را بر عهده دارد. 
2-7. تشکل‌های اسلامی موظفند دو هفته قبل از برگزاری هر گونه انتخابات، تاریخ پیشنهادی خود را به صورت کتبی در زمینه انتخابات برای هماهنگی با مسئولین ذیربط به هیأت نظارت دانشگاه اعلام نمایند. 
تبصره: هیأت نظارت موظف است حداکثر ظرف مدت یک هفته از تاریخ اعلام تشکل موافقت خود را با تاریخ تعیین شده کتباً اعلام نماید و در صورت عدم موافقت، دلایل خود را در همان مهلت کتباً و با امضای رئیس هیأت نظارت به تشکل ابلاغ کند، در این صورت تشکل موظف است زمان دیگری را برای برگزاری انتخابات به هیأت نظارت دانشگاه پیشنهاد نماید. 
3-7. هیأت نظارت دانشگاه می‌تواند با صلاحدید، نماینده خود را که حتی المقدور از اعضای هیأت منصفه است برای نظارت بر انتخابات معرفی نماید. در این صورت تشکل نیز با انتخاب و معرفی یک نماینده (به صورت مکتوب) از جانب خود موظف 
به همکاری با نماینده هیأت نظارت دانشگاه است. 
4-7. نماینده هیأت نظارت بر روند اجرای انتخابات، بدون دخالت در امور اجرایی، نظارت نموده و نحوه برگزاری و انطباق انتخابات با مفاد اساسنامه مصوب را به 
صورت کتبی و مستند به هیأت نظارت دانشگاه گزارش می‌نماید. 
5-7. چنانچه هر یک از تشکل‌های اسلامی بدون اخذ موافقت هیأت نظارت دانشگاه و یا بر خلاف مفاد اساسنامه مصوب، اقدام به برگزاری انتخابات نمایند نتایج انتخابات مذکور از سوی هیأت نظارت غیر قابل قبول و باطل اعلام می‌شود. 

بخش سوم . نحوه طرح و رسیدگی به شکایات و تخلفات تشکلهای اسلامی 
ماده 8 . تعاریف: 
1- 8 . محدوده دانشگاه : عبارت است از محوطه دانشگاه ، دانشکده‌ها ، خوابگاه‌ها و بیمارستان‌های آموزشی 
تبصره: اردوگاه‌ها و سایر اماکن و فضاهای که در زمان برگزاری مراسم، همایش‌ها و گردش‌های علمی، فرهنگی، تفریحی و ... برای انجام برنامه‌های هر یک از تشکل‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرند در حکم محدوده دانشگاه ها می‌باشند. 
2- 8 . توقف فعالیت: به وضعیتی می‌گویند که تشکل علی رغم در اختیار داشتن مجوز، حق هیچگونه فعالیتی ندارد. 
3- 8 . تعلیق مجوز: به وضعیتی می‌گویند که مجوز تشکل به علت تخلف باید در هیأت نظارت دانشگاه بررسی شود و تا قبل از اعلام نظر هیأت نظارت، تشکل حق هیچگونه فعالیتی نخواهد داشت. 
4- 8 . لغو مجوز: به وضعیتی می‌گویند که مجوز تشکل به علت تخلف یا تخلفات با رأی هیأت نظارت دانشگاه ابطال می‌گردد. 

ماده 9. رسیدگی به تخلفات تشکل‌های اسلامی دانشگاهیان مطابق این دستورالعمل، در محدوده هر دانشگاه، در صلاحیت هیأت نظارت دانشگاه و با حضور هیأت منصفه می‌باشد و شکایات به عمل آمده از اعضای تشکل‌ها، از حیث شخصیت حقیقی، در هیأت نظارت قابل رسیدگی نبوده و حسب مورد در صلاحیت کمیته انضباطی یا مراجع ذیربط خواهد بود. 
تبصره: هیأت نظارت دانشگاه ها تنها به شکایاتی که از طریق دبیرخانه هیأت در دستور کار جلسات هیأت نظارت دانشگاه و هیأت منصفه قرار می‌گیرد رسیدگی به عمل می‌آورد و دبیرخانه هیأت موظف است به ترتیب دریافت شکایات و اولویت (با تشخیص رئیس هیأت) آنها را در جلسه هیأت نظارت دانشگاه مطرح کند. 

ماده 10. رسیدگی به تخلفات تشکل‌های اسلامی دانشگاهیان مندرج در مواد 18 به بعد این دستورالعمل، با ارائه گزارش تخلف توسط هر یک از اعضای هیأت نظارت دانشگاه یا اعضای شورای فرهنگی و یا طرح شکایت توسط اشخاص حقیقی یا حقوقی به دبیرخانه هیأت نظارت در دستور کار جلسات هیأت نظارت قرار می‌گیرد. 

ماده 11. هیأت منصفه رسیدگی به تخلفات تشکل‌ها دارای 5 عضو اصلی و یک عضو علی‌البدل است که به ترتیب زیر پیشنهاد و احکام آنان از سوی رئیس دانشگاه صادر می‌شود: 
الف) یک نفر از اعضای شورای دانشگاه به انتخاب آن شورا 
ب) یک نفر از اعضای هیأت علمی دانشگاه به انتخاب شورای فرهنگی دانشگاه 
ج) دو نفر از اعضای شورای فرهنگی دانشگاه (یک نفر اصلی و یک نفر عضو علی البدل) به انتخاب آن شورا 
د) دو نفر از دانشجویان آشنا به مسایل فرهنگی - سیاسی به انتخاب شورای فرهنگی دانشگاه 

ماده 12. جلسات هیأت منصفه با دعوت کتبی دبیرخانه هیأت نظارت از کلیه اعضای هیأت منصفه، تشکیل و با حضور حداقل 4 نفر از اعضا رسمیت می یابد 
و تصمیمات متخذه با رأی حداقل 3 نفر از اعضای حاضر در جلسه معتبر است. 
تبصره 1: عضو علی البدل در غیاب هر یک از اعضای اصلی هیأت منصفه حق رأی خواهد داشت. 
تبصره2: دبیر هیأت منصفه در اولین جلسه این هیأت از بین اعضا و توسط اعضا انتخاب می‌شود. 

ماده13. رئیس هیأت نظارت موظف است پس از دریافت شکایت، تشکل مورد نظر را با ابلاغ کتبی مطلع نموده و زمان تشکیل جلسه رسیدگی را حداقل یک هفته قبل از رسیدگی شکایت به تشکل، شاکی و اعضای هیأت منصفه کتباً اعلام نماید. 
تبصره: چنانچه تشکل به تاریخ تعیین شده برای رسیدگی اعتراض داشته باشد، هیأت نظارت دانشگاه می‌تواند با صلاحدید جلسه را به زمان دیگری موکول نماید، به هر حال تاریخ جلسه رسیدگی نمی‌تواند بیشتر از 20 روز کاری از زمان دریافت شکایت تعیین شود. 

ماده14. پس از تشکیل جلسه رسیدگی در حضور هیأت منصفه، شکایت و یا گزارش دریافتی قرائت و دفاعیات نماینده تشکل استماع می‌شود. سپس اعضای هیأت نظارت می‌توانند سؤالاتی را به منظور روشن شدن موضوع و امکان تصمیم‌گیری دقیق‌تر توسط هیأت منصفه مطرح نمایند. 
تبصره: هیأت نظارت موظف است امکان دفاع برای نماینده تشکل و شاکی را فراهم آورد. 

ماده 15. پس از اعلام ختم رسیدگی توسط هیأت نظارت دانشگاه، هیأت منصفه به منظور پاسخ به دو سؤال تشکیل جلسه خواهد داد: 
1. آیا تخلف واقع شده است یا خیر؟ 
2. در صورت وقوع تخلف، متخلف مستحق تخفیف است یا خیر؟ 
ماده16. هیأت منصفه موظف است بلافاصله پس از ختم رسیدگی و در ادامه همان جلسه نظر خود را پس از شور اعلام نماید. 

ماده17. هیأت نظارت موظف است پس از اعلام نظر هیأت منصفه، حداکثر ظرف 3 روز کاری رأی خود را مطابق مفاد آیین نامه و دستورالعمل حاضر و براساس نظر هیأت منصفه صادر نماید. 
تبصره: رأی صادره توسط هیأت نظارت در صورتی معتبر و قابل اجرا است که حداقل به امضای دو عضو هیأت نظارت رسیده باشد. 

ماده 18. هیأت نظارت پس از رسیدگی رأی خود را به شرح زیر صادر می‌نماید: 
1- 18. در صورتی که هیأت مؤسس برخلاف تعهد مذکور در بند 5-4 دستورالعمل اقدام نماید اعضای هیأت مؤسس به مدت 3 تا 6 ماه از حق تأسیس تشکل محروم خواهند شد. 
2- 18. در صورتی که تشکل بر خلاف اساسنامه مصوب خود اقدام نماید با تشخیص هیأت نظارت مجوز آن تشکل لغو خواهد شد. 
3- 18. در صورتی که تشکل بدون دریافت مجوز فعالیت از هیأت نظارت مطابق بند 1-2 آیین نامه، اقدام به برگزاری سخنرانی، تجمع، راهپیمایی، تریبون آزاد و یا نصب تابلوی آزاد نماید برای بار اول تشکل به مدت یک تا دو ماه از حق انجام آن فعالیت محروم و در صورت تکرار، تشکل به مدت 3 تا 4 ماه از انجام فعالیت های مندرج در بند 1-2 آیین نامه محروم و بار سوم به تعلیق مجوز محکوم می‌شود. 
4- 18. در صورتی که تشکل از طریق فعالیت خود در امور جاری دانشگاه ایجاد اخلال نماید به گونه‌ای که موجب توقف امور آموزشی دانشگاه شود به تعلیق مجوز از 3 تا 6 ماه محکوم می‌شود. 
5- 18. در صورتی که تشکل آزادی‌های مشروع و مصرح اشخاص در قانون 
اساسی را نقض نماید یا به ایراد تهمت، افترا، اهانت، نشر اکاذیب، ترویج و تبلیغ احزاب و گروههای غیر قانونی و معاندت با اصول قانون اساسی اقدام نماید مجازات وی بار اول توقف فعالیت از 3 تا 6 ماه و در صورت تکرار تعلیق مجوز خواهد بود. 
6- 18. در صورتی که تشکلی پس از اخذ مجوز، در هنگام انجام فعالیت از ضوابط تعیین شده و یا شروط هیأت نظارت عدول نماید، برای بار اول به شورای مرکزی تشکل تذکر کتبی داده می‌شود و در صورت تکرار تخلف، به مدت 3 تا 6 ماه از انجام همان فعالیت محروم و در مرتبه سوم به تعلیق مجوز محکوم می‌شود. 
7- 18. تعلیق مجوز تنها در صورت تکرار تخلف در طول یک دوره انتخاباتی اعمال شده و پس از طی مدت مزبور و با برگزاری انتخابات جدید تشکل، هیأت نظارت بر حسب روند معمول مطابق آیین نامه و این دستورالعمل عمل می‌نماید. 
8 - 18. چنانچه تشکل در طول مدت تعلیق، اقدام به هر گونه فعالیت مندرج در بند 1- 2 آیین نامه نماید، هیأت نظارت نسبت به لغو مجوز تشکل اقدام می‌نماید. 
9- 18. در موارد محکومیت به تعلیق مجوز، هیأت نظارت موظف است حداکثر ظرف مدت 3 ماه نسبت به صدور یا عدم صدور مجوز و مدت محکومیت اعلام نظر نماید. 

ماده 19. رئیس هیأت نظارت ظرف یک هفته رأی صادره در موارد فوق را ابلاغ کتبی می‌نماید و ظرف مدت ده روز از تاریخ ابلاغ، طرفین می‌توانند به رأی صادره اعتراض نمایند. در این صورت هیأت نظارت پرونده را ظرف مدت پانزده روز برای رسیدگی به هیأت نظارت مرکزی ارسال می‌نماید. در این صورت اجرای حکم منوط به رأی هیأت نظارت مرکزی خواهد بود. 

ماده20. مرجع تجدید نظر در آرای هیأت نظارت دانشگاه، هیأت نظارت مرکزی است و این هیأت موظف است ظرف مدت دو ماه از تاریخ دریافت پرونده در خصوص رأی صادره از سوی هیأت نظارت دانشگاه اعلام نظر نماید. رأی هیأت نظارت مرکزی قطعی است. 
ماده 21. رسیدگی به تخلفات انتخاباتی: 
1-21. مرجع رسیدگی به تخلفات انتخاباتی تشکل‌ها، هیأت نظارت دانشگاه است. 
2-21. هیأت نظارت دانشگاه در صورت گزارش نماینده هیأت نظارت مبنی بر وقوع تخلف انتخاباتی و یا ارائه شکایت مکتوب و مستند از سوی یک سوم اعضای تشکل اسلامی، اقدام به بررسی نحوه برگزاری انتخابات و مطابقت آن با این دستورالعمل و اساسنامه تشکل و اعلام رأی در مورد شکایت و یا اعتراضات مذکور می‌نماید. 
3-21. شکایت درباره نحوه برگزاری انتخابات حداکثر تا پانزده روز پس از اعلام نتایج انتخابات مزبور توسط تشکل قابل طرح و رسیدگی می‌باشد. 
4-21. رسیدگی به تخلفات انتخاباتی همانند دیگر تخلفات با حضور هیأت منصفه صورت می‌پذیرد و هیأت نظارت دانشگاه پس از رسیدگی رأی خود را به شرح زیر اعلام می‌نماید: 
الف) در صورت جزئی بودن و بی تأثیر بودن تخلف در نتایج انتخابات، به تشکل اسلامی تذکر کتبی داده می‌شود. 
ب) در صورتی که انتخابات به طور کلی مخدوش تشخیص داده شود، رأی به ابطال انتخابات داده می‌شود. 
5-21. شاکی یا شاکیان می‌توانند ظرف مدت ده روز از تاریخ اعلام کتبی رأی هیأت نظارت دانشگاه، نسبت به رأی صادره از سوی این هیأت، به هیأت نظارت مرکزی اعتراض نمایند و هیأت نظارت مرکزی مکلف است ظرف مدت 45 روز از تاریخ دریافت اعتراض به موضوع رسیدگی و رأی مقتضی صادر نماید. این رأی قطعی و لازم‌الاجراست. 
تبصره: در صورت ابطال انتخابات و اعتراض تشکل اسلامی به هیأت نظارت مرکزی، در طول مدت رسیدگی مجدد فعالیت های تشکل به حالت تعلیق در می‌آید. 
6-21. در صورت قطعیت ابطال انتخابات، تشکل اسلامی موظف است حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ اعلام رأی کتبی هیأت نظارت نسبت به برگزاری مجدد انتخابات با نظارت نماینده هیأت نظارت دانشگاه اقدام نماید. 
7-21. در صورتی که تشکل اسلامی بر اساس رأی صادره نسبت به تجدید انتخابات در مهلت مقرر اقدام نکند کلیه فعالیت های تشکل تا زمان برگزاری انتخابات مجدد با حکم هیأت نظارت دانشگاه به حالت تعلیق در می‌آید. 

ماده22. مقررات نهایی: 
1-22. این دستورالعمل در 22 ماده و 63 بند و 18 تبصره و یک پیوست در تاریخ 23/2/1382 در محل دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب هیأت‌های نظارت مرکزی وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فنآوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دانشگاه آزاد اسلامی رسید. 
2-22. این دستورالعمل از تاریخ تصویب آن، جایگزین دستورالعمل اجرایی مصوب مورخ 30/7/1380 وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فنآوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سایر مقررات مشابه می‌گردد. 
3-22. این دستورالعمل پانزده روز پس از ابلاغ در کلیه دانشگاه های کشور لازم اجرا است. 

 

 

 

 

 

 


خروج