نسخه چاپي    ارسال به دوست    يکشنبه ٢٤ آذر ١٣٩٨   261

 

دستورالعمل اجرایی آیین نامه اتحادیه تشکل‌های اسلامی دانشگاهیان

تاریخ آیین نامه: 1390-05-19 دستورالعمل اجرایی آیین نامه اتحادیه تشکل‌های اسلامی دانشگاهیان


مقدمه 
بر اساس ماده 6 آیین نامه اتحادیه تشکل‌های اسلامی دانشگاهیان مصوب جلسه 488 مورخ 15/8/1380 شورای عالی انقلاب فرهنگی، دستورالعمل اجرایی آیین نامه مذکور به شرح ذیل ابلاغ می‌شود: 

ماده 1. دبیرخانه هیأت نظارت مرکزی و وظایف آن : 
با توجه به ماده 3 و تبصره‌های مربوطه در آیین نامه اتحادیه‌های تشکل‌های اسلامی دانشگاهیان، مسئولیت دبیرخانه بر عهده دبیر هیأت نظارت مرکزی می‌باشد که با شرح وظایف ذیل تشکیل می‌شود: 
1-1. اعلام دستور کار و دعوت کتبی از اعضای هیأت نظارت مرکزی برای شرکت در جلسات دستگاه‌های مربوطه 
2-1. تشکیل نظام بایگانی، ثبت و نگهداری اسناد و مکاتبات و طبقه‌بندی پرونده‌ها 
3-1. دریافت درخواست کتبی تقاضای تأسیس اتحادیه و طرح آن پس از تکمیل پرونده در جلسات رسمی هیأت نظارت مرکزی 
4-1. دریافت درخواست کتبی صدور مجوز فعالیت و طرح آن در جلسات مذکور 
5-1. دریافت شکایات مطروحه از سوی اشخاص حقیقی و حقوقی در ارتباط با فعالیت های اتحادیه‌های تشکل‌های اسلامی و طرح آنها در جلسات مربوطه 
6-1. ابلاغ تصمیم هیأت نظارت مرکزی توسط دبیر هیأت به متقاضی و مراجع ذیربط 
7-1. تدوین صورت جلسات و انجام مکاتبات 
8-1. اطلاع‌رسانی به موقع در مورد آیین نامه‌ها و دستورالعمل اجرایی ذیربط به 
دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی 
9-1. دعوت از اعضاء و هیأت منصفه برای تشکیل جلسه به منظور رسیدگی به تخلّفات و یا شکایات مربوط به اتحادیه 
10-1. پیگیری اجرای مصوبات هیأت نظارت مرکزی و اخذ گزارش فعالیت اتحادیه‌های تشکّل‌های اسلامی دانشگاهیان و ارائه آن به هیأت نظارت مرکزی 
11-1. مکاتبه با اتحادیه‌های موجود و ملزم ساختن آنها به تطبیق دادن اساسنامه اتحادیه با آیین نامه و دستورالعمل‌های اجرایی آن 
12-1. دریافت شکایات در مورد تخلف در انتخابات 

ماده 2. نحوه تشکیل جلسات هیأت نظارت مرکزی: 
1-2. جلسات مذکور برای انجام وظایف مصرح در بند 2- 5 آیین نامه تشکل‌های اسلامی دانشگاهیان و ماده 6 آیین نامه اتحادیه تشکل‌های اسلامی دانشگاهیان با نظر رئیس هیأت نظارت و در دفتر ایشان تشکیل می‌شود. 
تبصره: تشکیل جلسات فوق العاده با پیشنهاد حداقل 2 نفر از اعضای هیأت نظارت مرکزی و با موافقت رئیس هیأت نظارت بلامانع است. 
2-2. جلسات با حداقل 3 عضو هیأت نظارت مرکزی رسمی است و تصمیمات نیز با 3 رأی موافق قابل اجرا می‌باشد. 
3-2. حضور مسئول دبیرخانه هیأت نظارت مرکزی و سایر مدعوین در جلسات بدون حق رأی و با موافقت رئیس هیأت نظارت مرکزی بلامانع است. 

ماده 3. نحوه صدور مجوز اتحادیه : 
اعلام موافقت اصولی برای تأسیس اتحادیه می‌بایست بر اساس ضوابط مندرج در آیین نامه اتحادیه تشکل‌های اسلامی دانشگاهیان (ماده 3 و تبصره‌های مربوطه) 
انجام پذیرد. 
1-3. شورای مرکزی اتحادیه می‌بایست درخواست کتبی خود را که به تأیید اکثریت شورای مرکزی اتحادیه رسیده باشد برای دریافت موافقت اصولی به دبیرخانه هیأت نظارت مرکزی ارائه نماید. 
تبصره 1: درخواست تشکیل اتحادیه می‌بایست به تأیید اکثریت شورای مرکزی اتحادیه رسیده باشد و ممهور به مهر و امضای تشکل‌های ذیربط باشد. 
تبصره 2: تشکل‌هایی که خواستار پیوستن به اتحادیه هستند باید از نظر اخذ مجوز و رعایت مقررات مربوطه مورد تأیید هیأت نظارت دانشگاه قرار گرفته و ضروری است قبل از پیوستن به اتحادیه: 
الف) در یکی از بندهای اساسنامه خود موضوع چگونگی پیوستن به اتحادیه و یا نحوه خروج از آنرا قید نمایند. 
ب) موضوع پیوستن تشکل خود به اتحادیه را به دبیرخانه هیأت نظارت مرکزی اعلام نمایند. 
2-3. مدت زمان مجاز برای پاسخگویی به درخواست تشکیل اتحادیه حداکثر 3 ماه است و طی این مدت هیأت نظارت مرکزی موظف است نسبت به صدور موافقت اصولی و در صورت مخالفت نسبت به اعلام کتبی دلایل رد صلاحیت به صورت طبقه‌بندی شده و با امضای دبیر هیأت اقدام نماید. 
تبصره 3 : تشکّل‌های قانونی که علاقمند به تشکیل اتحادیه هستند پس از کسب موافقت اصولی با تشکیل اتحادیه حداکثر ظرف مدت یک ماه می‌بایست به ارائه اساسنامه اتحادیه ( بر اساس ساختار پیشنهادی در ماده 4 آیین نامه مربوطه ) به دبیرخانه هیأت نظارت مرکزی اقدام نماید. 
تبصره 4 : یک تشکل نمی‌تواند همزمان عضو دو اتحادیه باشد. 
3-3. در صورت عدم موافقت هیأت نظارت مرکزی با تشکیل یا ادامه فعالیت اتحادیه، و از تاریخ ابلاغ رأی هیأت نظارت مرکزی، اتحادیه می‌تواند ظرف مدت 10 روز نسبت به رأی صادره اعتراض نماید و در صورت تأیید رئیس هیأت نظارت موضوع جهت رسیدگی مجدد در دستورکار هیأت نظارت مرکزی قرارخواهد گرفت. (در صورتیکه اتحادیه از تشکل‌های چند دستگاه تشکیل شده باشد موضوع در جلسه هیأت مشترک نظارت مرکزی بررسی می‌شود.) 
تبصره 5 : چنانچه عضوی از اعضای اتحادیه قصد خروج از اتحادیه را داشته باشند می‌بایست تقاضای کتبی خود را به دبیرخانه اتحادیه ارائه نماید و پس از تأیید شورای مرکزی اتحادیه نتیجه به هیأت نظارت مرکزی گزارش شود. 
تبصره 6 : چنانچه بر اساس گزارش دبیرخانه، هیأت نظارت مرکزی تشخیص دهد اتحادیه از حیث تعداد اعضاء از حد نصاب قانونی خود عدول کرده است مراتب را در جلسات هیأت طرح و اتخاذ تصمیم خواهد شد. 

ماده 4. نحوه طرح و رسیدگی به شکایات و تخلفات : 
1-4. رسیدگی به تخلفات و یا شکایات با ارائه گزارش توسط هیأت نظارت مرکزی و یا اتحادیه‌ها و یا طرح شکایت توسط اشخاص حقیقی و یا حقوقی به دبیرخانه هیأت نظارت مرکزی در دستور کار جلسات مربوطه قرار می‌گیرد. 
2-4. هیأت نظارت مرکزی جهت رسیدگی به شکایات و تخلفات مرتبط با فعالیت اتحادیه تشکیل جلسه می‌دهد و پس از استماع گزارش و شور هیأت منصفه و اعلام نظر مربوطه نسبت به صدور احکام متناسب با موضوع شکایت یا تخلف اقدام می‌نماید. 
3-4. هیأت منصفه رسیدگی به تخلفات اتحادیه‌ها دارای 5 عضو اصلی به شرح ذیل است: 
 3 نفر از شخصیت‌های علمی، فرهنگی و دانشگاهی دستگاه مربوطه 
 1 نفر حقوقدان 
 1 نفر از دانشجویان تحصیلات تکمیلی 
این افراد با پیشنهاد رئیس هیأت نظارت مرکزی دستگاه مربوطه و تأیید هیأت نظارت انتخاب و احکام آنها از سوی رئیس هیأت صادر خواهد شد. 
تبصره 1: دانشجویان دکترای حرفه‌ای از سال پنجم به بعد می‌توانند به عنوان عضو دانشجویی هیأت منصفه انتخاب شوند. 
تبصره 2: جلسات هیأت منصفه با دعوت کتبی توسط دبیر، از کلیه اعضای 
هیأت منصفه تشکیل و با حضور حداقل 3 نفر از اعضاء رسمیت یافته و تصمیمات متخذه با رأی 3 عضو حاضر در جلسه معتبر است. 
تبصره 3 : دبیر هیأت منصفه در اولین جلسه این هیأت از بین اعضاء و توسط اعضاء انتخاب می‌شود. 
4-4. دبیر هیأت نظارت مرکزی موظف است پس از دریافت شکایت، زمان و مکان تشکیل جلسه رسیدگی به موضوع را، با هماهنگی رئیس هیأت نظارت حداقل دو هفته قبل از تشکیل جلسه به اتحادیه، اعضای هیأت منصفه و اعضای هیأت نظارت مرکزی کتباً اعلام نماید. 
5-4. پس از تشکیل جلسه رسیدگی در حضور هیأت منصفه، شکایت و یا گزارش دریافتی قرائت و دفاعیات مشتکی عنه استماع می‌شود. 
تبصره4: هیأت نظارت مرکزی موظف است امکان طرح شکایت و دفاع برای شاکی و متشاکی را فراهم نماید. 
6-4. پس از اعلام ختم رسیدگی توسط دبیر هیأت نظارت مرکزی، آنگاه هیأت منصفه به منظور پاسخ به دو سئوال تشکیل جلسه خواهد داد: 
1. آیا تخلف واقع شده است یا خیر؟ 
2. در صورت وقوع تخلف، متخلف مستحق تخفیف است یا خیر؟ 
7-4. هیأت منصفه موظف است بلافاصله پس از ختم رسیدگی و در ادامه همان جلسه نظر خود را پس از شور اعلام نماید. 
8-4. هیأت نظارت مرکزی موظف است پس از اعلام نظر هیأت منصفه رأی خود را مطابق مفاد آیین نامه و دستورالعمل حاضر و بر اساس نظر هیأت منصفه صادر نمایند. 
تبصره5: در مواردی که رسیدگی به تخلف در دستور کار قرار دارد رأی صادره توسط هیأت نظارت مرکزی در صورتی معتبر و قابل اجراست که به امضای حداقل 
3 عضو مربوط رسیده باشد. 

ماده 5. نظارت بر انتخابات اتحادیه : 
دبیرخانه هیأت نظارت مرکزی موظف است بر اساس اعلام تاریخ و محل انتخابات توسط اتحادیه بدون دخالت در امور اجرائی انتخابات از طریق نماینده هیأت ، بر انتخابات نظارت نماید. 
تبصره 1: اتحادیه موظف است زمان دقیق انتخابات را حداقل دو هفته قبل از برگزاری انتخابات به هیأت نظارت اعلام و نماینده خود را برای همکاری با نماینده ناظر هیأت معرفی نماید. 
تبصره 2: هرگونه شکایت نسبت به حسن انجام انتخابات می‌بایست حداکثر یک هفته بعد از برگزاری انتخابات به هیأت نظارت ارائه شود. هیأت نظارت به شکایاتی که پس از این مهلت طرح شده باشد رسیدگی نخواهد کرد. 
تبصره 3 : گزارش انتخابات اتحادیه توسط دبیر هیأت در اولین جلسه پس از برگزاری انتخابات به جلسه هیأت ارائه می‌شود. 
تبصره 4: در صورتی که انتخابات مورد تأیید هیأت نظارت قرار نگیرد اتحادیه موظف به برگزاری کلی یا جزئی مجدد انتخابات خواهد بود. 

ماده 6 . نظارت بر عملکرد مالی اتحادیه : 
اتحادیه‌ها موظف هستند بر اساس بند 4-12 از ماده 4 (رئوس اصلی و ساختار اساسنامه اتحادیه) آیین نامه اتحادیه اسلامی دانشگاهیان هر ساله گزارش ترازنامه مالی اتحادیه را به مجمع عمومی ارائه و جهت اطلاع به دبیرخانه هیأت نظارت مرکزی اعلام نماید. 

ماده 7. اتحادیه‌های موجود از تاریخ ابلاغ این دستورالعمل حداکثر 4 ماه فرصت دارند اساسنامه خود را با آیین نامه اتحادیه تشکل‌های اسلامی و دستورالعمل اجرایی مربوطه انطباق دهند. 

ماده 8 . دستورالعمل اجرایی آیین نامه اتحادیه تشکل‌های اسلامی دانشگاهیان برای اجراء به مدت 2 سال به صورت آزمایشی، در تاریخ 31/5/84 به تصویب رسید و از تاریخ ابلاغ قابل اجرا می‌باشد.

 

 

 

 

 

 


خروج