نسخه چاپي    ارسال به دوست    يکشنبه ٢٤ آذر ١٣٩٨   300

 

آئین نامه حفظ حدود آداب اسلامی در دانشگاهها و موسسات آموزش عالی

تاریخ آیین نامه: 1390-05-19 آئین نامه حفظ حدود آداب اسلامی در دانشگاهها و موسسات آموزش عالی 1366 شورای عالی انقلاب فرهنگی /5/ مصوب یکصدو بیست و یکمین جلسه مورخ 6 1366 شماره ابلاغ: 1908 /دش /5/ تاریخ ابلاغ: 13

شرح: 
فصل اول 
حفظ حدود اخلاق اسلامی در برخوردها و معاشرتها: 
-1 دانشجویان زن و مرد لازم است در کلاسهای درس در دو ردیف جداگانه بنشینند. 
تبصره: هرگاه در دانشگاهی جدا کردن کلاسهای مخصوص زنان و مردان میسر باشد و مشکلی از لحاظ بودجه و 
کیفیت تحصیل به وجود نیاورد کلاسها باید جدا باشد. 
-2 در بیمارستانهای آموزشی باید کوش ش شود که به تدریج بخشهای بیماران زن و مرد از یکدیگر جدا باشد، و 
همچنین هر جا میسر است در اتاقهای عمل از اختلاط زن و مرد خودداری شود وحتی المقد ور از کادر 
پرستاری زن برای زنان و مردان استفاده شود و مسائل شرعی رعایت گردد. 
-3 در آزمایشگاهها و بخشهای تز ریقات هرگ اه برای تزریق و پانسمان، هم متخصص مرد بود و هم متخصص زن، از 
متخصص مرد برای بیماران مرد و از متخصص زن برای بیماران زن استفاده شود. 
-4 در محلهای تردد ونصب اعلانات در دانشگاهها، هر گاه احتمال ازدحام رود، باید محلهای جداگانه برای زنان و 
مردان در نظر گرفته شود. 
-5 لازم است که دانشجویان زن و مرد از آزمایشگاهها و کارگاهها و سال نهای تشریح و اتاق کامپیوتر و غیره 
حتیالمقدور در نوبتهای خاص و به طور جداگانه استفاده کنند. 
-6 سالنهای طراحی و مدل (آتلیه ه ا) و خ ود مدلها باید منطب ق با شوون اسلامی باشد و محیط کار حتی المقد ور 
برای زنان و مردان جدا باشد. 
-7 دانشجویان زن و مرد لازم است در گروههای مجزا به کارهای گروهی دانشجویی از قب ی ل انجام پروژه ها و 
طراحی و کارهای عملی و مانند آن بپردازند، مگر اینکه مجزا کردن زن و مرد منجر به مختلف شدن کار ی ا 
تعطیلی آن گردد. 
-8 دانشگاهها باید تدابیری اتخاذ کنند تا در محیطهای اداری با توجه به امکانات موجود از اختلاط غیر ضروری 
زن و مرد تا جایی که منجر به اختلال و تعطیل کارها نشود جلوگیری به عمل آورند. 
-9 مسوولان مرد باید از منشیان مرد استفاده کنند. 
-10 در آن قسمت از دانشگاهها که عموم مراجعه کنندگان مرد هستند از (قبیل خوابگاهه ا) لازم است از کارمندان 
مرد استفاده شود ودر آن قسمت که مراجعه کنندگان زن هستند از کارمندان زن. 
-11 اماکن عمومی مانند قرائت خانه کتابخانه و خوابگاهها و اتاقهای غذا خوری باید برای زنان و مردان جدا باشد یا 
برای هر جنس از نوبت جداگانه استفاده شود. 
تبصره – برای اماکن ورزشی نوبت استفاده مردان باید جدا از نوبت زنان باشد. 
-12 روابط میان استادان و دانشجویان وکارمندان باید مطابق با مقررات دانشگاهی و ضوابط اخلاق اسلامی باشد و 
هرگاه کسی خلاف آن را مشاهده کرد بنابر اصل نهی از منکر به متخلفان تذکر دهد و اگر تذکر او موثر واقع 
نشد مراتب را به مقامات مسوول دانشگاه اطلاع دهد. 
-13 زنان در محیط کار و تحص یل باید از پوشش اسلامی استفاده کنند و از پوشیدن لباسهای تنگ و زننده و 
آرایش و تبرج پرهیز کنند و مردان نیز نباید از لباسهای زننده استفاده کنند. 
-14 مسوول اجرای این آئین نامه روسای دانشگاهها و مدارس عالی خواهند بود که می توانند با کمک کمیته های 
انظباطی یا هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری به تخلفات رسیدگی نمایند. 
-15 تذکر: فصول بعدی این آئین نامه متعاقباً به تصویب شورای عالی خواهد رسید. 
الحاقیه آئین نامه حفظ حدود آداب اسلامی در دانشگاهها و موسسات آموزش عالی 
1382 شورای عالی انقلاب فر هنگی /9/ مصوب پانصدو سیمین جلسه مورخ 25 
1382 شماره ابلاغ: 4950 / دش /10/ تاریخ ابلاغ: 7 
شرح: 
1382 ماده واحده مقررات سفرهای دانشجویی الحاقی به /9/ شورای عالی انقلاب فرهنگی در جلسه 520 مورخ 25 
آئین نامه حفظ حدود و آداب اسلامی در دانشگاهها و موسسات آموزش عالی (ابلاغیه شماره 1908 /دش مورخ 
66/5/13 ) را به شرح زیر تصویب کرد: 
ماده واحده: سفرهای دانشجویی مشمول مقررات ذیل خواهد بود: 
-1 سفرهای دانشجویی باید با تصویب و صدور مجوز توسط شورای فرهنگی دانشگاه انجام شود. 
تبصره 1: مقصود از سفر دانشجویی، کلیه مسافرتهای فرهنگی و بازدیدهای علمی دسته جمعی گروهی از 
دانشجویان یک دانشگاه است که به منظور زیارت، و تفریح با مجوز شورای فرهنگی دانشگاه برگزار می شود. 
تبصره 2: واحدهای برگزار کننده اردوی دانشجویی غیر دولتی خارج از دانشگاه، می بایست نسبت به اخذ مجوز 
از شورای فرهنگی دانشگاه اقدام نماید. 
تبصره 3: سفرهای درسی و پژوهشی که با حضور استاد و مجوز گروه آموزشی دانشکده برگزار می شود از 
شمول این مصوبه مستثنی می باشد. 
-2 برگزاری اردوهای مختلط ( دختر و پسر) صرفا با تایید مکتوب مرجع صادر کننده مجوز قابل اجرا است. 
-3 در سفرهای دانشجویی، محل برگزاری اردو و مسیر آن دراطلاق مقررات به منزله محدوده دانشگاه محسوب 
و در این مدت رعایت مقررات انظباطی دانشگاه و سایر مقررات مربوط الزامی است. 
-4 دستور العمل اجرایی موضوع این الحاقیه توسط بالاترین مقام دستگاه مربوط برای اجرا ابلاغ می شود.

 

 

 

 

 

 


خروج