نسخه چاپي    ارسال به دوست    يکشنبه ٢٤ آذر ١٣٩٨   318

 

آئین نامه شورای تعامل و تبادل نظر دانشجو و دانشگاه

تاریخ آیین نامه: 1390-05-19

آئین نامه« شورای تعامل و تبادل نظر دانشجو و دانشگاه » 
به منظور تبادل نظر و اطلاع از نظرات مشورتی دانشجویان در مورد مسائل و مشکلات دانشگاه ها، انتقال 
بی واسطه نظرات مدیریت دانشگاه به دانشجویان، ایجاد فضاهای مدیریتی سالم، متعهد و پاسخگو، ژرف نگری در 
مسائل علمی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و صنفی دانشجویان، اعتلای سرمایه اجتماعی، ارتقای سطح علمی 
شورای » فرهنگی دانشگاه ها و افزایش میزان رضایت مندی دانشجویان از عملکرد مسئولین دانشگاه های کشور 
براساس این آیین نامه در کلیه دانشگاه های کشور تشکیل می شود. « تعامل و تبادل نظر دانشجو و دانشگاه 
نامیده می شود . « شورا » که در این آیین نامه به اختصار « شورای تعامل و تبادل نظر دانشجو و دانشگاه » ماده 1 
با هدف فراهم آوردن زمینه مناسب برای ارتباط مستقیم مدیریت دانشگاه با دانشجویان، اطلاع بدون واسطه از 
مسائل و مشکلات دانشجویان، نهادینه کردن مشارکت و توجه به خواسته های دانشجویان در نظام اجرایی و 
برنامه ریزی دانشگاه ها با ترکیب زیر تشکیل می شود. 
1 1 یک نماینده از دانشجویان شاغل به تحصیل هر دانشکده، این عضو از بین دانشجویان هر دانشکده و با 
انتخاباتی در آغاز نیمسال اول هر سال تحصیلی با رای اکثریت دانشجویان شرکت کننده در انتخابات، برگزیده 
می شود. مسئول برگزاری انتخابات رئیس دانشکده می باشد. 
2 1 یک نماینده از شورای هماهنگی کانو نهای فرهنگی و هنری دانشجویان هر دانشگاه. 
3 1 یک نماینده به انتخاب مدیران مسئول نشریات دانشجویی فعال در دانشگاه. 
4 1 یک نماینده از شورای صنفی دانشجویان 
5 1 یک نماینده به انتخاب دبیران انجمن های علمی دانشجویی دانشگاه. 
6 1 یک نماینده از بزرگترین تشکل سیاسی دانشجویی فعال و دارای مجوز فعالیت دانشگاه 
7 1 یک نماینده از بسیج دانشجویی 
8 1 دو دانشجوی فعال در فعالیت های فرهنگی و دینی با معرفی مسئول دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم 
رهبری در دانشگاه. 
9 1 یک نماینده از دانشجویان غیر عضو در تشکل های سیاسی، انجمن های علمی، کانون های فرهنگی و 
شوراهای صنفی مقطع کارشناسی ارشد به انتخاب معاون آموزشی دانشگاه. 
10 1 یک نماینده از دانشجویان غیر عضو در تشکل های سیاسی، انجمن های علمی، کانون های فرهنگی و 
شوراهای صنفی مقطع دکتری به انتخاب معاون آموزشی دانشگاه. 
6 1 توسط معاون دانشجویی، فرهنگی به رئیس دانشگاه معرفی ، 5 1 ، 4 1 ، 3 1 ، تبصره 1: دانشجویان بند 2 1 
خواهند شد. 
تبصره 2: کلیه دانشجویان معرفی شده برای مدت یکسال به عضویت این شورا پذیرفته خواهند شد و حکم آنان 
توسط رئیس دانشگاه صادر خواهد شد. عضویت مجدد آنان در صورت احراز شرایط برای دوره های بعدی بلامانع 
است. 
تبصره 3: داوطلبان احراز نمایندگی منتخب موضوع بند 1 1 نباید عضو هیچ یک از تشکل ه ای سیاسی، 
انجمن های علمی، کانو نهای فرهنگی، شوراهای صنفی و نشریات دانشجویی باشند. 
ماده 2 دانشجویان عضو شورا باید واجد شرایط زیر باشند. 
1 حداقل یک نیمسال تحصیلی را با موفقیت در دانشگاه سپری کرده باشند و سابقه مشروطی در پرونده 
تحصیلی نداشته باشند. 
2 حکم قطعی کمیته انضباطی که منجر به محرومیت از تحصیل به مدت یک نیمسال تحصیلی شده باشد، 
نداشته باشند. 
3 حداقل یک سال به تاریخ فراغت از تحصیل آنان باقی مانده باشد. 
ماده 3 یکی از بین دانشجویان عضو شورا توسط رئیس دانشگاه به سمت دبیری این شورا انتخاب خواهد شد. 
ماده 4 دبیر شورا برای مدت یک سال وظیفه تنظیم دستور جلسات، هماهنگی تشکیل جلسات، دعوت اعضاء به 
جلسه، مستندسازی و تهیه صورتجلسه ها را عهد هدار است. 
ماده 5 جلسات شورا به صورت منظم و دو ماه یک بار برگزار می شود. شرکت کلیه اعضاء در جلسات الزامی و 
در صورت غیبت در دو جلسه متوالی یا سه جلسه متناوب در (طول سال)، عضویت فرد غایب در شورا ملغی و فرد 
دیگری معرفی و منصوب می شود. 
تبصره: در تعطیلات نوروز و تابستان الزامی برای تشکیل جلسات ماهانه یا به طور کلی جلسه وجود ندارد. 
ماده 6 موضوعات جلسات پیرامون مسائل دانشگاه اعم از علمی (نظیر تجهیزات آموزشی، پژوهشی، تقویم 
دانشگاهی و نظایر آن)، رفاهی (سلف سرویس، خوابگاه، ایاب و ذهاب، وام، کمک هزینه دانشجویی ) مسائل 
فرهنگی، اجتماعی و سیاسی و مسائل مرتبط با تشکل ها و فعالیت های فرهنگی، سیاسی، علمی، اجتماعی و .... 
دانشجویان خواهد بود. 
تبصره: با تشخیص رئیس دانشگاه، مسائل دیگر نیز می تواند در دستور مباحث جلسات قرار گیرد. 
ماده 7 رئیس شورا، رئیس دانشگاه و قائم مقام وی معاون دانشجویی فرهنگی است. 
ماده 8 براساس نظر رئیس دانشگاه، معاونان، مدیران و سایر مسئولان دانشگاه برای شرکت در این جلسات و 
اطلاع از نظرات گروه مشاوران دانشجو یا اعلام برخی از برنامه ها و سیاست ها به جلسات شورا دعوت خواهند شد. 
ماده 9 به منظور ایجاد انگیزه بیشتر در دانشجویان و مشارکت فعال آنان در مباحث شورا، رئیس دانشگاه سالی 
یکبار جلسه مشترک شورا و هیئت رئیسه دانشگاه را تشکیل خواهد داد. 
ماده 10 اعضای شورا ضمن حضور فعال در جلسات، موظف به حفظ اسرار و مسائل محرمانه مطرح شده در 
جلسات می باشند. تشخیص محرمانه بودن موضوعات با رئس دانشگاه است. با فرد خاطی برابر مقررات رفتار 
خواهد شد. 
ماده 11 چون مباحث و جلسات این شورا مشورتی است، اعضای آن از حیث عضویت در این شورا نمی توانند در 
امور اجرایی و برنام هریزی دانشگاه مداخله کنند. 
ماده 12 اعضای شورای هر دانشگاه یک نفر را از بین خود برای عضویت در شورای مشورتی دانشجویی وزارت 
علوم، تحقیقات و فناوری معرفی خواهد کرد. 
ماده 13 نظارت بر حسن اجرای این آیین نامه بر عهده معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و 
فناوری است. 
85 توسط وزیر علوم، تحقیقات و فناوری تصویب و /9/ ماده 14 این آیین نامه در 14 ماده و 5 تبصره در تاریخ 8 
از تاریخ ابلاغ به دانشگاه ها، لازم الاجرا خواهد بود. 
پایان

 

 

 

 

 

 


خروج